Page 1 of 1

በባህር ዳር ከተማ ለተጠራው ሰልፍ ሁሉም ድጋፉን ይስጥ

Posted: 20 Feb 2014 16:50
by zeru
Image

«በባህር ዳር ከተማ፣ ለተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ፣ ሁሉም ድጋፉን ይስጥ» ሲል የበርካታ አንጋፍ ደርጅቶች እና ሲቪክ ማህበራት ስብስብ የሆነው ሸንጎ ለመኢአድ እና አንድነት አጋርነቱን ፣ የካቲት 10 ቀን ባወጣዉ መግለጫ ገለጸ።
«የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ፣ ከመኢአድ ጋር በመሆን በባህር ዳር ከተማ የካቲት 16 ቀን፣ ለጠራው ሰላማዊ ሰልፍ፣ ያለውን ድጋፍ ይገልጻል» ሲል ያተተው የቸንጎ መግለጫ፣ የአገዛዙ ባለስልጣናት በሕዝብ ላይ እያሳዩ ያለውን ንቀት አዉጓዜል።
«የሕዝባችን ትግል ውጤት እንዲያስገኝ እያንዳንዳችን ሀላፊነታችንን መወጣት የግድ ይላል። በመሆኑም በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊም በገንዘብም ሆነ በማበረታታት ይህን ሰልፍ ያዘጋጁትን በማገዝ የሕዝባችን ትግል ቀጥተኛ ተሳታፊ እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። » ሲልም በዉጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ የድርቻዉን አገራዊ ግዴታ እንደዲወጣም አሳስበዋል።
የሸንጎ አባል ድርጅቶ፣ ብሩህ ኢትዮጵያ፣ መድህን፣ ትዴት (TAND) ፣ ታጠቅ፣ ኢሕአፓ ዴሞክራሲያዊ፣ መኢሶን እንዲሁም SOCEPP.CA ይገኙበታል።
ለተጨማሪ ንባብ ይህን ይጫኑ